I.                    UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.       Pokud dojde ze strany zákazníka k učinění ústní objednávky (telefonicky, osobně), je smlouva uzavřena faktickým plněním ze strany Dodavatele, přičemž tyto VOP jsou nedílnou součástí takové smlouvy.

2.       Kde tyto VOP mluví o „písemné smlouvě“, je tato uzavřena i za použití e-mailové, faxové, či jiné elektronické komunikace.

3.       Odchýlení od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran Dodavatele a Zákazníka.

II.                  PRÁVA K PODKLADŮM

1.       Za případné porušení jakýchkoli práv třetí osoby, souvisejících s Podklady, odpovídá bezvýhradně Zákazník. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veškerou újmu uplatněnou vůči dodavateli.

III.                SAZBY

1.                   Sazby ze služby poskytované Dodavatelem určí Dodavatel na základě (časové) náročnosti provedeného úkonu a požadavků Zákazníka.

2.                   Dodavatel pošle nezávaznou cenovou nabídku. Zákazník reaguje objednávkou. Smlouvu uzavře Dodavatel potvrzením objednávky či plněním.

3.                   Smluvní strany výslovně ujednávají, že Dodavatel není povinen objednávku zákazníka přijmout. Zákazník bere na vědomí, že nabídka je aktuální po dobu 48 hodin od odeslání. Pokud Zákazník odešle objednávku po této době, musí si předem vyžádat aktualizovanou cenovou nabídku.

4.                   Závaznou cenu objednaných služeb určí Dodavatel Zákazníkovi až po seznámení se s podklady a obdržení srozumitelných a úplných pokynů od Zákazníka. Plnění služeb nad rámec uzavřené smlouvy musí být smluveno samostatně k původní dohodě.

5.                   Cena se mění, pokud se v podkladech objeví neshody s původními podklady poskytnutými Zákazníkem.

6.                   U poskytování služeb po sjednaném termínu (např. při tlumočnickém výkonu) uplatní Dodavatel ceny dodatečně (např. za promeškaný čas).

7.                   Jakékoli úpravy textu, požadavků zákazníka nebo podmínek dodání, vedou k navýšení ceny. Zákazník nemůže požadovat další služby nad rámec smlouvy (např. zápisy z jednání, průvodní služby apod.).

IV.                DODÁNÍ

1.       Lhůta dodání se řídí smluvním ujednáním mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
Pro její určení je nezbytné seznámení Dodavatele s podklady a obdržení úplných pokynů od Zákazníka.

2.       Zákazník je povinen převzít hotovou zakázku v termínu a způsobem uvedeným ve smlouvě. Je povinen Dodavateli bezodkladně písemně potvrdit převzetí zakázky. Tím potvrzuje, že Dodavatel předal zakázku řádně a včas dle objednávky.

3.       Zakázka se považuje za splněnou i za předpokladu, kdy Zákazník zakázku bez závažného důvodu nepřevezme. Dodavatel má právo zakázku vyfakturovat a Zákazník je povinen ji uhradit v plné výši.

V.                  PŘEKLAD

Cena překladu se počítá dle počtu normostran, náročnosti textu, jazykového směru, potřebné rychlosti vyhotovení. Vše se odvíjí od dohody mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

VI.                TLUMOČENÍ

 

Pro tlumočníka jsou důležité informace, čeho se jednání bude týkat, kde se jednání bude konat, jak dlouho bude tlumočnický výkon probíhat (do doby tlumočení se započítávají všechny přestávky, přesuny apod.).

KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

Tlumočení probíhá bez podpory tlumočnické techniky po skončení projevu, který má být přetlumočen (většinou po kratších úsecích - 3-4 min).

Vzhledem k časové náročnosti se tato technika hodí spíše pro menší skupiny, jednání nebo konverzaci např. v restauracích apod.

SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ

Tlumočení probíhá ve stejnou dobu jako projev pomocí mikrofonu ve zvukově izolovaných tlumočnických kabinách, kdy tlumočník řečníkovi naslouchá pomocí sluchátek. Posluchači potřebují pro poslech tlumočení sluchátka a každé přihlášení se o slovo musí být přenášeno pomocí mikrofonu.

Simultánní tlumočení je vysoce komplexní proces, při kterém probíhá více činností zároveň (poslech – analýza slyšeného – předpokládání dalšího směřování textu – převod do cílového jazyka – mluvení). Tento proces vyžaduje nejvyšší koncentrovanost. Proto tlumočníci tlumočí v párech, aby bylo možné se střídat.

1.       Není-li ze strany Zákazníka zajištěna tlumočnická technika (kabiny, šeptáky), považuje se zakázka za zmařenou ze strany Zákazníka. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost.

2.       Není-li ze strany Zákazníka zajištěn druhý tlumočník, pokud není dohodnuto jinak, považuje se zakázka za zamřenou ze strany Zákazníka. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost.

ŠUŠOTÁŽ

Tlumočení probíhá simultánně ale bez použití techniky, tedy šeptáním pro maximálně 2-3 osoby.

Důležité: Při šušotáži se zvyšuje šum v sále.

3.       Má-li šušotáž trvat déle než 30 minut, je Zákazník povinen o tom Dodavatele informovat a zajistit druhého tlumočníka. Náklady nese Zákazník.

4.       Pracovní den tlumočníka má 8 hodin + přestávky. Zákazník zajistí stravování nebo dostatečnou přestávku na stravování. Náklady na stravování hradí Zákazník.

5.       V případě několikadenního tlumočení zajistí Zákazník ubytování (samostatný jednolůžkový pokoj), není-li dohodnuto jinak. Ubytování a dopravu hradí Zákazník.

6.       Je nutné, aby Zákazník dodal nejpozději 72 hodin před akcí všechny dostupné podklady pro co nejlepší možnou přípravu Dodavatele (program, seznam účastníků, prezentace, dokumenty, glosáře apod.) Pokud Zákazník podklady nedodá, není Dodavatel za žádných okolností povinen tlumočit.
Mají-li být promítány filmy, videa, klipy a jiné audiovizuální materiály, a nedodá-li Zákazník tyto materiály a ani transkript k nim, není Dodavatel za žádných okolností povinen tlumočit. Zákazník nemá v takovém případě nárok na slevu.

7.       Nebylo-li sjednáno tlumočení s nahrávkou a Dodavatel s tlumočením nesouhlasí, považuje se zakázka za zmařenou ze strany Zákazníka.

8.       Nebylo-li domluveno pořízení záznamu, je Zákazník povinen zajistit, že záznam nebudou pořizovat ani třetí osoby.

VII.              MLČENLIVOST

1.       Dodavatel zachovává mlčenlivost o podkladech poskytnutých ze strany Zákazníka.

2.       Tlumočení je považováno za důvěrné, pokud si to Zákazník s Dodavatelem sjedná písemně.

3.       Za důvěrné se nepovažují informace, které:
měl Dodavatel dříve, než se seznámil se zakázkou
měl Dodavatel od jiné osoby
získal Dodavatel samostatně
jsou veřejně přístupné

4.       Zákazník bere na vědomí, že je Dodavatel oprávněn se poradit se třetí osobou ve věci terminologických otázek spojených se zakázkou. Dodavatel při tom dbá na ochranu důvěrných informací.

VIII.            ZRUŠENÍ, ZMRAŽENÍ ZAKÁZKY

1.       Dojde-li ze strany Zákazníka ke zrušení, omezení nebo zmražení objednaných služeb v důsledku jednání nebo opomenutí ze strany Zákazníka nebo třetí osoby, je Zákazník i nadále vázán smlouvou či závaznou nabídkou, a je povinen uhradit sjednanou odměnu v plné výši.

2.       Dodavatel je oprávněn kdykoli přestat zákazníkovi poskytovat služby, je-li v úpadku, insolvenci, exekuci nebo je označen za nespolehlivého v placení DPH, či nepošle úhradu do 24 hodin po výzvě.

3.       Dodavatel přestane poskytovat Zákazníkovi služby, pokud podklady nedostane v dostatečném předstihu či Zákazník projednává záležitost v rozporu se zákonem, etickými a morálními standardy (drogy, zbraně, práce ve velkých výškách, nebezpečný terén, nedostatečné zajištění bezpečnosti práce, zatajení povahy zakázky,…). Dojde-li k odmítnutí takové zakázky, postupuje se dle VIII odst. 1 VOP.

IX.                REKLAMACE

1.       Zákazník nemůže po Dodavateli požadovat dodržení odborné terminologie, zkratek, jiných speciálních výrazů, pokud tato terminologie není uvedená v podkladech dodaných Zákazníkem. Pokud zdrojové podklady nebyly dodány, nebo se v nich terminologie nevyskytovala, nemá Zákazník z důvodu nedodržení terminologie právo na reklamaci.

2.       Zákazník je povinen poskytnout Dodavateli veškeré informace ohledně zakázky i účelu zakázky. Nesplní-li tuto podmínku, nemůže pak vytýkat vady.

3.       Vady gramatické a významové lze reklamovat. Vady stylistické nelze za vady považovat, tedy je nelze ani reklamovat.

4.       Zákazník musí uplatnit reklamaci bezodkladně, tedy obratem po zjištění vady, nejpozději však do 48 hodin po poskytnutí služby. Konkrétní vadu sdělí Dodavateli písemně. V případě tlumočení je Zákazník povinen oznámit Dodavateli vadu bezprostředně po skončení tlumočení, u vícedenního tlumočení pak na konci každého dne.

5.       Pokud Dodavatel shledá reklamaci za oprávněnou, má Zákazník nárok na odstranění vad ze strany Dodavatele, případně na slevu, nejvýše však do 10% z ceny překladu.

6.       Dodavatel neodpovídá za nepřímou újmu, ušlý zisk, ztrátu obchodního partnera, zmařený obchod, ztrátu důvěryhodnosti, pokles obratu, poškození jména, nemajetkovou újmu aj.

7.       Zákazník není oprávněn zadržet i jen část ceny služby.

8.       Zákazník se vzdává nároku na úhradu újmy, která vznikne v důsledku porušení povinnosti na straně Dodavatele či ze zákona, vyjma úmyslné a hrubé nedbalosti ze strany Dodavatele.

X.                  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.       Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení služby, pokud výslovně neuvedl ve smlouvě, že po termínu o službu již nemá zájem. V případě prodlení má nárok pouze na slevu ve výši 10% smluvní ceny.

2.       Odstoupení od smlouvy musí proběhnout výhradně písemně.

3.       Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, je povinen uhradit odměnu za již poskytnutou službu, i její část, bez ohledu na to, zda byla Zákazníkovi předána.

XI.                VOLBA PRÁVA

1.                   Dodavatel a Zákazník výslovně sjednávají, že se jejich vztah bude řídit českým právním řádem.

 

Uzavřením smlouvy/závazným zadáním objednávky souhlasí Zákazník s výše uvedenými VOP.

Dodavatel může VOP měnit a doplňovat.